IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

R-N-[3-(3-Fluoro-(4-morpholinyl)phenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl azide
Catalog Number CF13-004
Product Name R-N-[3-(3-Fluoro-(4-morpholinyl)phenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl azide
CAS Number 168828-84-0
SMILES [N-]=[N+]=NC[C@@H]1OC(=O)N(C1)c1ccc(c(c1)F)N1CCOCC1
Package Size Availability Price
Bulk/Commercial Available Quote
5g in stock $46.80
25g in stock $167.70
100g in stock $570.70
Back