IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

1-((4'-Chloro-5,5-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-[1,1'-biphenyl]-2-yl)methyl)piperazine 2HCl
Catalog Number MC71129
Product Name 1-((4'-Chloro-5,5-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-[1,1'-biphenyl]-2-yl)methyl)piperazine 2HCl
CAS Number 1628047-87-9
Back