IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Catalog Number CM16-050
Product Name (4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
CAS Number 77943-39-6
Back