IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

Z-3-chloro-1-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-oxirane
Catalog Number HC03-010
Product Name Z-3-chloro-1-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-oxirane
CAS Number 133024-33-6
Back