IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

1-Chloro-2,4-difluorobenzene / 2,4-Difluorochlorobenzene
Catalog Number HC04-008
Product Name 1-Chloro-2,4-difluorobenzene / 2,4-Difluorochlorobenzene
CAS Number 1435-44-5
Back