IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

1-Chloro-2,6-difluorobenzene / 2,6-Difluorochlorobenzene
Catalog Number HC04-010
Product Name 1-Chloro-2,6-difluorobenzene / 2,6-Difluorochlorobenzene
CAS Number 38361-37-4
Back