IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

1-Chloro-3,4-difluorobenzene / 3,4-Difluorochlorobenzene
Catalog Number HC04-011
Product Name 1-Chloro-3,4-difluorobenzene / 3,4-Difluorochlorobenzene
CAS Number 696-02-6
Back