IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Catalog Number HC04-030
Product Name 2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
CAS Number 135748-34-4
Back