IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

3-Chloro-4,5-Difluoronitrobenzene
Catalog Number HC04-038
Product Name 3-Chloro-4,5-Difluoronitrobenzene
CAS Number 53780-44-2
Back