IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

2,2'-[9H-Fluoren-9-ylidenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-oxirane
Catalog Number MF12-005
Product Name 2,2'-[9H-Fluoren-9-ylidenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-oxirane
CAS Number 47758-37-2
Back