IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

2,4-Dihydro-4-[(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]-phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,
Catalog Number MD09-004
Product Name 2,4-Dihydro-4-[(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]-phenyl]-2-(1-methylpropyl)-3H-1,
CAS Number 89848-21-5
Back