IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

R-N-[[3-[3-Fluoro-4-morpholinyl]phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methanol
Catalog Number CF13-003
Product Name R-N-[[3-[3-Fluoro-4-morpholinyl]phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methanol
CAS Number 168828-82-8
Back