IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

3-(4-Aminobenzoyl)aminophenyl-beta-hydroxyethyl sulfone
Catalog Number HA02-120
Product Name 3-(4-Aminobenzoyl)aminophenyl-beta-hydroxyethyl sulfone
CAS Number 20241-68-3
Back