IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

4,4'-Bis(diethoxyphosphonomethyl)biphenyl
Catalog Number HB04-125
Product Name 4,4'-Bis(diethoxyphosphonomethyl)biphenyl
CAS Number 17919-34-5
Back