IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

R-N-[3-(3-Fluoro-(4-morpholinyl)phenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl azide
Catalog Number CF13-004
Product Name R-N-[3-(3-Fluoro-(4-morpholinyl)phenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl azide
CAS Number 168828-84-0
Back