IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

(1R,2S)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-3-cyclopenten-1-ol
Catalog Number CP13-005
Product Name (1R,2S)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-3-cyclopenten-1-ol
CAS Number 188399-48-6
Back