IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

6-(Benzyloxy)-9-((1S,3R,3S)-4-(benzyloxy)-3-(benzyloxymethyl)-2-methylenecyclopentyl)-N-((4-methoxyphenyl)diphenylmethyl)-9H-purin-2-amine
Catalog Number MB05-009
Product Name 6-(Benzyloxy)-9-((1S,3R,3S)-4-(benzyloxy)-3-(benzyloxymethyl)-2-methylenecyclopentyl)-N-((4-methoxyphenyl)diphenylmethyl)-9H-purin-2-amine
CAS Number 142217-80-9
Back