IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

(2R,3S,5S)-3-(Benzyloxy)-5-[2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(benzyloxy)-9H-purin-9-yl]-2-(benzyloxymethyl)cyclopentanone
Catalog Number MB05-012
Product Name (2R,3S,5S)-3-(Benzyloxy)-5-[2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(benzyloxy)-9H-purin-9-yl]-2-(benzyloxymethyl)cyclopentanone
CAS Number 142217-79-6
Back