IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

(2R,3S,5S)-3-(Benzyloxy)-5-[2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-2-(benzyloxymethyl)cyclopentanol
Catalog Number MB05-015
Product Name (2R,3S,5S)-3-(Benzyloxy)-5-[2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]-6-(phenylmethoxy)-9H-purin-9-yl]-2-(benzyloxymethyl)cyclopentanol
CAS Number 142217-78-5
Back