IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

2-Butyl-3-(4-hydroxybenzoyl)-5-nitrobenzofuran
Catalog Number MB21-015
Product Name 2-Butyl-3-(4-hydroxybenzoyl)-5-nitrobenzofuran
CAS Number 141645-16-1
Back