IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

2-Butyl-3-(4-methoxybenzoyl)-5-nitrobenzofuran
Catalog Number MB21-018
Product Name 2-Butyl-3-(4-methoxybenzoyl)-5-nitrobenzofuran
CAS Number 141627-42-1
Back