IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

N-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine
Catalog Number MC08-014
Product Name N-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]-6-iodoquinazolin-4-amine
CAS Number 231278-20-9
Back