IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

(1S,2R,3S,5R)-3-(Phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane
Catalog Number MP08-003
Product Name (1S,2R,3S,5R)-3-(Phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane
CAS Number 110567-22-1
Back