IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

(S)-N,N-Dimethyl-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)-propanamine oxalate
Catalog Number CD13-042
Product Name (S)-N,N-Dimethyl-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)-propanamine oxalate
CAS Number 132335-47-8
Back