IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-N-(4-bromophenyl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
Catalog Number HB09-076
Product Name N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-N-(4-bromophenyl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
CAS Number 1246562-40-2
Back