IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

[(1S,3S,4S)-4-Amino-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
Catalog Number MA13-035
Product Name [(1S,3S,4S)-4-Amino-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
CAS Number 144163-85-9
Back