IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

2-(Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol / Octrizole / UV-329
Catalog Number HB20-191
Product Name 2-(Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol / Octrizole / UV-329
CAS Number 3147-75-9
Back