IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol / UV-234
Catalog Number HB20-202
Product Name 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol / UV-234
CAS Number 70321-86-7
Back