IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

Ethyl 5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2-carboxylate
Catalog Number ME20-004
Product Name Ethyl 5-amino-4-cyano-3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiophene-2-carboxylate
CAS Number 58168-20-0
Back