IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

2-Amino-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol
Catalog Number HA70467
Product Name 2-Amino-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol
CAS Number 777-12-8
Back