IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

(2R,4S)-5-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-methylpentanoic acid
Catalog Number MB71120
Product Name (2R,4S)-5-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-methylpentanoic acid
CAS Number 1012341-50-2
Back