IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Catalog Number CM16-051
Product Name (4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
CAS Number 16251-45-9
Back