IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methyl propionamide
Catalog Number MC25-015
Product Name N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methyl propionamide
CAS Number 90356-78-8
Back