IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

(R)-5-Bromo-3-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridin-2-amine
Catalog Number CB70402
Product Name (R)-5-Bromo-3-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridin-2-amine
CAS Number 877399-00-3
Back